دستگاه حضور و غیاب تشخیص چهره و اثر انگشتی


دستگاه حضور و غیاب اثر انگشتی


تجهیزات بازرسی - راکت بازرسی