دستگاه حضور و غیاب تشخیص چهره و اثر انگشتیدستگاه حضور و غیاب اثر انگشتی


تجهیزات بازرسی - راکت بازرسی