شرکت مهندسي رسا با توجه به نياز روز افزون کشور به ابزارهاي مديريتي و ايجاد نظم و هماهنگي جهت بهينه سازي عملکرد کليه بخش هاي صنعتي ، اداري ، درماني، دانشگاهي و ... با هدف همسو سازي ايران عزيز با حرکت رو به رشد تکنولوژي در قرن حاضر در سال 1388 در زمينه ارائه دستگاه هاي الکترونيکي اتوماسيون اداري (حضور و غياب ، کنترل تردد) و توليد نرم افزارهاي (حضور و غياب ، کنترل تردد ، هتل داري ، اتوماسيون ورزشي ، اتوماسيون سلف) مربوطه فعاليت خود را آغاز نموذ. اين شرکت با بهره گيري از دانش فني و ارزيابي نياز هاي امروز و همگام با پيشرفت ها و تحولات عظيم فناوري اطلاعات در دنياي معاصر, فعاليت خود را بر اصل صداقت بنا نهاده و با اعتقاد بر اينکه در گردش مالي مشتري يک اصل انکار ناپذير است رضايت مشتري را سرلوحه کار خود قرار داده و با ايجاد ارتباط منسجم بين بخش هاي فروش و پشتيباني بر اين امر باور دارد که فروش آغاز تعهد در قبال نياز ها و چالشهاي نرم افزاري و سخت افزاري مشتري هاي عزيز ميباشد .