گیت تردد نفر رو

گیت تردد نفر رو میله ای شیشه ای

گیت تردد نفر رو، دروازه ای است که خود محترمانه، وظیفه حراست و نگهبانی , نظم و امنیت را انجام می دهد. و در مرحله ورود افراد، اهمیت نظم در سازمان تحت مدیریت شما را به ارباب رجوع  و پرسنل یادآوری می کند.


نمایش 3 نتیحه