محیط مناسب جهت نصب دستگاه حضور و غیاب تشخیص چهره

دستگاه حضور و غیاب تشخیص چهره را در داخل ساختمان و حداقل با فاصله 3 متر از پنجره ها و 2 متر از منابع نوری نصب کنید.

بهتر است شدت نور بین صفر تا 800 Lux باشد.

محیط مناسب جهت نصب دستگاه حضور و غیاب تشخیص چهره

مکانهایی که جهت نصب پیشنهاد نمی شود:

  • بیرون ساختمان , نور مستقیم آفتاب

محل نصب دستگاه تشخیص چهره

 

  • نور مستقیم آفتاب از پشت پنجره

محل نصب دستگاه حضور و غیاب تشخیص چهره

 

 

  • نور غیر مستقیم خورشید از پشت پنجره

حضور و غیاب تشخیص چهره

 

  • زیادی از حد نزدیک به منابع نوری داخل ساختمان

محل نصب دستگاه حضور و غیاب تشخیص چهره

 

بیشتر بخوایند : LUX  چیست

 

 

ارسال پاسخ