پیاده سازی اتوماسیون پارکینگ

الف. استفاده از QR code :
در این روش که بیشتر برای پارکینگ های عمومی بزرگ که با هدف کسب انتفاع احداث می شوند مناسب است، در ورودی پارکینگ با استفاده از پرینتر متصل به نرم افزار پارکینگ رسا یک QR code صادر می شود، راننده با تحویل دادن QR Code چاپ شده به اپراتور مستقر در خروجی پارکینگ و اسکن QR code با استفاده از اسکنر دوبعدی، میزان زمان توقف محاسبه شده و بر اساس تعرفه از پیش مشخص شده (توسط ادمین نرم افزار) مبلغ قابل در یافت از راننده مشخص میگردد.

ب.استفاده از کارت بدون تماس :
در این روش نیز که قالبا برای پارکینگ های عمومی استفاده می شود، مشابه مورد “الف” بوده، با این تفاوت که این بار به جای صدور QR code از کارت بدون تماس مایفر استفاده می گردد، در ورودی پارکینگ با استفاده از ریدر مایفر ID کارت به نرم افزار معرفی می گردد و کارت به راننده تحویل داده می شود، راننده نیز در هنگام خروج کارت را مجددا به اپراتور درب خروجی تحویل و بار دیگر با نزدیک کردن کارت به ریدر و تشخیص ID کارت توسط نرم افزار، بر اساس میزان زمان توقف خودرو در پارکینگ و تعرفه از پیش مشخص شده، مبلغ قابل دریافت مشخص می گردد.

ج.تجهیزات برد بلند UHF :
در این روش تگ های برچسبی UHF که بر روی سطح داخلی شیشه اتومبیل نصب میگردد با نزدیک شدن خودرو به مدخل ورودی و یا خروجی پارکینگ به وسیله آنتن برد بلند UHF نصب شده شناسایی می گردد و اگر این تگ قبلا در نرم افزار تعریف شده و مجاز به ورود و یا خروج باشد ضمن ثبت سابقه تردد رد نرم افزار، راهبند نیز بالا می رود تا امکان تردد فراهم شود، از این روش برای تجهیز پارکینگ های اختصاصی مانند پارکینگ سازمان های دولتی، مجتمع های مسکونی و اماکنی همانند موارد ذکر شده که همواره خودروهای ثابتی در آن رفت و آمد دارند، استفاده می گردد.

د.تجهیزات پلاک خوان :
این روش نیز مانند روش قبلی برای پارکینگ های اماکنی که خودروهای ثابتی در رفت و آمد هستند بیشتر مورد استفاده قرار می گیرد، با این تفاوت که به جای نصب تگ روی شیشه خودرو ها از پلاک آنها توسط دوربین های ویژه ای که در ورودی و خروجی پارکینگ نصب گردیده تصویر برداری شده و به نرم افزار ارسال می گردد، این تصویر توسط نرم افزار پارکینگ تایگر مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفته و حروف و اعداد مندرج در پلاک خودرو تشخیص داده می شود و در صورتی که شماره پلاک تشخیص داده شده قبلا در نرم افزار تعریف و مجاز به تردد باشد، ضمن ثبت سابقه تردد راهبند بالا رفته و اجازه تردد به خودرو داده میشود، همچنین این سیستم را می توان برای پارکینگ های عمومی مانند پارکینگ های مجتمع های تجاری و … نیز استفاده نمود، بدین ترتیب که به جای استفاده از کارت های بدون تماس و یا صدور QR code از تصویر شماره پلاک استفاده نمود.