خرید دستگاه ایکس ری

ایکس ری

ایکس ری

آشنائی با اصول و مفاهیم دستگاههای ایکس ری این سرفصل به خاطر شناخت و کمک به شناسائی و  تفهیم بهتر از دستگاههای ایکس ری و با هدف بررسی نمودن قطعات فیزیکی – نرم افزار و تجهیزات جانبی آن توسط گروه مهندسی رسا به نگارش درآمده است. و کمکی خواهد بود جهت انتخاب مناسب ترین گزینه […]