درجه لوکس (LUX) مقدار شدت نوری محیطی که دستگاه حضور و غیاب در آن قادر به تشخیص چهره است, را مشخص می‌کند.

لوکس LUX چیست؟

LUX (به اختصار lx) واحد بین‌المللی شدت نور در استاندارد SI می‌باشد. به بیان دیگر میزان شدت نوری است که چشم انسان می‌تواند تشخیص دهد. 10.8 لوکس تقریبا با یک FC (مقدار نور شمعی که در فاصله یک فوتی قرار دارد) برابر است.

در ادامه برای درک بهتر مفهوم لوکس چند مثال ارائه می‌دهیم:

  • یک چهارم نور ماه در یک شب مهتابی، 0.01 لوکس نور تولید می‌کند.
  • ماه کامل در شبی صاف، 0.27 لوکس نور ساطع می‌کند.
  • ماه کامل در شبی صاف در نزدیکی خط استوا، 1 لوکس نور ساطع می‌کند.
  • در یک اتاق معمولی 50 لوکس نور وجود دارد.
  • در یک روز ابری، 100 لوکس نور وجود دارد.
  • در یک اداره معمولا بین 300 تا 500 لوکس نور وجود دارد.
  • نور مستقیم خورشید می‌تواند نوری بین 30000 تا 130000 لوکس داشته باشد.

هرچه مقدار LUX دستگاه حضور و غیاب کمتر باشد، دستگاه تشخیص چهره در محیط‌های کم‌ نورتر عملکرد بهتری خواهید داشت و هر چه این مقدار بیشتر باشد, در محیط های که نور خورشید و محیطی بیشتر دارد, کارکرد دستگاه جهت ثبت تشخیص چهره بهتر خواهد بود.

ارسال پاسخ